Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD161QM phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD161QM; Khóa 2016

 

STT Họ Tên Năm  sinh  Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp  Giá trị thẻ mới
1 Hồ Minh Hiếu 09/12/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Đoàn Văn Hoàng 01/09/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Nguyễn  Ngọc 20/04/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Trịnh Văn Phong 12/11/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Đỗ Văn Phú 03/12/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Nguyễn Văn Sang 15/03/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Trần Hoàng Thạch 10/08/1997 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Nguyễn Chánh Trung 26/02/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Lê Thanh 03/10/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Nguyễn Văn Cường 15/12/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Trần Lê Dinh 19/02/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Vương Quốc Huy 20/04/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Lý Lê Minh Tâm 04/12/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Ngô Trọng Tín 06/01/1998 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
15 Bùi Vũ Lợi 12/02/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Nguyễn Đăng Minh 30/09/1994 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Triệu Thị Tâm 06/04/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
18 Tô Quang Thắng 08/06/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Nguyễn Thanh Thiên 08/03/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Nguyễn Minh Thưởng 13/12/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
21 Vi Văn 18/09/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
22 Nguyễn Thanh Tuyền 13/09/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP