Danh sách học sinh, sinh viên lớp TC151DC phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: TC151DC; Khóa 2015

 

Stt Họ Tên Năm  sinh
Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp Giá trị thẻ mới
1 Nguyễn Sơn Tùng 05/05/2000 Đến ngày 31/8/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Huỳnh Bá Phương 07/04/2000 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Nguyễn  Ngọc Tuấn Đình 31/05/2000 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Nguyễn Cao Cường 20/01/1999 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Nguyễn Ngọc Hoàng Khương 30/07/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Nguyễn Quang Vinh 02/07/2000 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Nguyễn Văn Quang Minh 12/10/2000 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Phạm Thanh Tùng 15/12/1999 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Tống Kim Ninh 19/06/1998 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Trần Chí 14/04/1999 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Trần Văn Phương 11/05/2000 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Võ Nguyễn Duy Trường 14/09/1999 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Nguyễn Thanh Tài 04/12/2000 Đến ngày 31/10/2017 410,000 Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Nguyễn Thành Phát 02/10/2000 Đến ngày 31/10/2017 410,000 Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
15 Quách Trung Hòa 16/11/2000 Đến ngày 31/10/2017 410,000 Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Võ Hoàng Nhân 18/09/1998 Đến ngày 31/10/2017 410,000 Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Vũ Trọng Tùng 20/09/1997 Đến ngày 31/10/2017 410,000 Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
18 Nguyễn Minh Đức 25/03/2000 Đến ngày 30/11/2017 381,000 Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Đặng Trọng Cường 13/06/2000 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Nguyễn Hoàng Duy 08/03/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
21 Phạm Hồng Hải 05/09/2000 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
22 Võ Tấn Hiếu 06/06/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
23 Huỳnh Thanh Lạc 09/03/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
24 Đỗ Trần Anh Tài 28/06/2000 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP