NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

I. Mô tả ngành/ Kế toán doanh nghiệp 

Kế toán doanh nghiệp là một ngành, nghề không thể thiếu đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hiện nay. Nhiệm vụ chính của ngành, nghề bao gồm: thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo nội dung công việc, ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản vật tư tiền vốn, kiểm tra, giám sát các khoản thu chi, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, tính toán chi phí, cung cấp số liệu, tài liệu, kiểm tra và phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

 

1/hinh-2_20012022113337355_2ewsdrdv.ddz.jpg

 

II. Kiến thức, kỹ năng có được sau quá trình đào tạo

Kiến thức: 

 • Trang bị cho sinh viên kiến thức về các chuẩn mực kế toán, kiến thức về chế độ kế toán, hệ thống văn bản pháp luật về thuế
 • Kiến thức về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp
 • Có năng lực vận dụng các văn bản liên quan vào công việc
 • Kiến thức về tên các loại chứng từ kế toán được sử dụng trong các vị trí việc làm
 • Kiến thức về phương pháp lập chứng từ kế toán, phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế trong doanh nghiệp
 • Kiến thức về quy trình xây dựng định mức chi phí
 • Kiến thức về phân bổ doanh thu nhận trước, ghi nhận doanh thu, thu nhập theo cơ sở dồn tích
 • Kiến thức về phân bổ chi phí trả trước, trích trước phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Kiến thức về điều chỉnh tỷ giá hối đoái liên quan đến ngoại tệ
 • Kiến thức về phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp, phương pháp thu thập, sắp xếp, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán, phương pháp kiểm tra, đối chiếu, xử lý trong công tác kế toán, các phương pháp kê khai thuế, báo cáo, phương pháp lập báo cáo kế toán quản trị, phương pháp phân tích tình hình tài chính cơ bản của doanh nghiệp
 • Có kiến thức sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, biết cách sử dụng chữ ký số khi nộp tờ khai, nộp thuế điện tử
 • Khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, trong nghiên cứu để soạn thảo các hợp đồng thương mại
 • Những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất quy định.
 
1/hinh-3_20012022113333996_cqenqbyk.j1w.jpg
 

Kỹ năng: 

 • Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp
 • Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các cơ quan quản lý chức năng
 • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán theo từng vị trí công việc
 • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp
 • Xây dựng được hệ thống định mức chi phí
 • Phân bổ được doanh thu nhận trước, ghi nhận doanh thu, thu nhập theo cơ sở dồn tích
 • Phân bổ được chi phí trả trước, trích trước phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp
 • Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp
 • Xây dựng được báo cáo kế toán quản trị của doanh nghiệp
 • Phân tích được một số chỉ tiêu kinh tế, tài chính của doanh nghiệp
 • Cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị
 • Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.
 • Trình bày và đề xuất các giải pháp đúng đắn để hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao hơn.
 • Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng trong nước hiện nay là MISA; sử dụng được phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, kê khai hải quan, sử dụng được chữ ký số khi nộp tờ khai, nộp thuế điện tử
 
1/hinh-4_20012022113330793_xwipu5qc.ha3.jpg
 

III. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Kế toán vốn bằng tiền.
 • Kế toán hàng tồn kho và phải trả người bán.
 • Kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và các khoản vay.
 • Kế toán bán hàng và phải thu khách hàng.
 • Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương.
 • Kế toán chi phí và tính giá thành.
 • Kế toán thuế.
 • Kế toán tổng hợp.
 
1/hinh-5_20012022113327168_qeisiyyh.jff.jpg
 

IV. Cơ hội học tập nâng cao trình độ 

 • Sau khi hoàn thành học tập chương trình đào tạo Kế toán Doanh nghiệp tại trường, sinh viên sẽ được trang bị khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về kỹ năng và thái độ mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề kế toán doanh nghiệp ở trình độ cao đẳng, có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn.
 • Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

 

 
 
 
Đăng ký xét tuyển
1