Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghề Công nghệ Ô tô Ngày:22/07/2017

 

Cập nhật ngày 21/9/2017. Danh sách đang tiếp tục được cập nhật.

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nghề đăng ký
1 Phạm An 20/03/1999 Công nghệ Ô tô
2 Đỗ Ngọc Ẩn 24/04/1999 Công nghệ Ô tô
3 Nguyễn Tiến Anh 08/10/1999 Công nghệ Ô tô
4 Nguyễn Hải Ánh 20/11/1999 Công nghệ Ô tô
5 Y Ly Ngo Ayũn 07/02/1999 Công nghệ Ô tô
6 Trần Hữu Bằng 15/04/1999 Công nghệ Ô tô
7 Đào Nguyễn Thái Bảo 22/12/1999 Công nghệ Ô tô
8 Nguyễn Khắc Bảo 10/01/1999 Công nghệ Ô tô
9 Phan Gia Bảo 19/06/1999 Công nghệ Ô tô
10 Trần Đức Bình 13/11/1999 Công nghệ Ô tô
11 Trần Xuân Bình 02/02/1999 Công nghệ Ô tô
12 Giàng Seo Chơ 21/05/1998 Công nghệ Ô tô
13 Triệu Tiến Chung 12/10/1999 Công nghệ Ô tô
14 Nguyễn Tấn Công 08/10/1999 Công nghệ Ô tô
15 Nguyễn Văn Công 25/12/1998 Công nghệ Ô tô
16 Phạm Đình Cương 02/10/1998 Công nghệ Ô tô
17 Lê Tiến Cường 18/03/1999 Công nghệ Ô tô
18 Phạm Hùng Cường 18/02/1998 Công nghệ Ô tô
19 Nguyễn Quang Đại 12/08/1999 Công nghệ Ô tô
20 Bùi Văn Đạt 25/12/1998 Công nghệ Ô tô
21 Bùi Văn Đạt 25/12/1998 Công nghệ Ô tô
22 Nguyễn Tấn  Đạt 01/01/1999 Công nghệ Ô tô
23 Tôn Thành Đạt 05/05/1999 Công nghệ Ô tô
24 Trịnh Tiến Đạt 24/10/1999 Công nghệ Ô tô
25 Trương Tiến Đạt 04/11/1999 Công nghệ Ô tô
26 Đoàn Văn Đoài 06/07/1999 Công nghệ Ô tô
27 Trương văn Đồng 21/10/1998 Công nghệ Ô tô
28 Từ Văn Đồng 15/09/1999 Công nghệ Ô tô
29 Đặng Minh Đức 29/01/1999 Công nghệ Ô tô
30 Đặng Quốc Dũng 07/05/1998 Công nghệ Ô tô
31 Mai Đại Dương 17/12/1999 Công nghệ Ô tô
32 Nguyễn Đăng Dương 20/03/1999 Công nghệ Ô tô
33 Nguyễn Đình Duy 17/10/1999 Công nghệ Ô tô
34 Nguyễn Thanh Duy 21/10/1999 Công nghệ Ô tô
35 Huỳnh Thị Kiều Duyên 17/07/1999 Công nghệ Ô tô
36 An Văn Giang 06/05/1999 Công nghệ Ô tô
37 An Văn Giang 06/05/1999 Công nghệ Ô tô
38 Lê Trường Giang 20/06/1999 Công nghệ Ô tô
39 Nguyễn Phương Giang 11/05/1999 Công nghệ Ô tô
40 Vương Đình Giao 10/02/1999 Công nghệ Ô tô
41 Phạm Văn Hải 14/05/1999 Công nghệ Ô tô
42 Nguyễn Hoàng Hân 20/12/1998 Công nghệ Ô tô
43 Nguyễn Vũ Hào 15/03/1998 Công nghệ Ô tô
44 Đặng Trung Hậu 28/05/1999 Công nghệ Ô tô
45 Đặng Đức Hiền 03/08/1998 Công nghệ Ô tô
46 Đào Minh Hiệp 13/11/1996 Công nghệ Ô tô
47 Kim Ngọc Hiệp 12/10/1999 Công nghệ Ô tô
48 Phạm Trung Hiếu 24/11/1999 Công nghệ Ô tô
49 Lê Quốc Hoan 30/08/1999 Công nghệ Ô tô
50 Lê Huy Hoàng 26/08/1999 Công nghệ Ô tô
51 Bùi Sĩ Hùng 30/06/1999 Công nghệ Ô tô
52 Nguyễn Thanh Hùng 26/07/1998 Công nghệ Ô tô
53 Đặng Khánh Huy 11/04/1999 Công nghệ Ô tô
54 Hoàng Quang Huy 30/12/1998 Công nghệ Ô tô
55 Nguyễn Quốc Huy 28/06/1999 Công nghệ Ô tô
56 Huyền 17/08/1999 Công nghệ Ô tô
57 Y Điều Kbin 20/10/1997 Công nghệ Ô tô
58 Nguyễn Bảo Khánh 25/04/1999 Công nghệ Ô tô
59 Phạm Ngọc Khánh 05/12/1999 Công nghệ Ô tô
60 Huỳnh Mai Khiêm 01/09/1999 Công nghệ Ô tô
61 Trần Anh Khôi 10/11/1999 Công nghệ Ô tô
62 Võ Minh Khôi 27/03/1999 Công nghệ Ô tô
63 Đặng Đào Duy Khương 07/02/1999 Công nghệ Ô tô
64   K'Luận 02/09/1999 Công nghệ Ô tô
65   K'Nẽo 03/12/1999 Công nghệ Ô tô
66 Pun Lọ K'Nhất 25/01/2000 Công nghệ Ô tô
67   K'Sác 04/04/1998 Công nghệ Ô tô
68   K'Sơn 01/02/1999 Công nghệ Ô tô
69   K'Trãi 10/02/1998 Công nghệ Ô tô
70   K'Vương 27/01/1999 Công nghệ Ô tô
71 Phạm Đông Lai 10/03/1999 Công nghệ Ô tô
72 Trần Quốc Lãm 11/03/1999 Công nghệ Ô tô
73 Nguyễn Văn Lâu 30/09/1999 Công nghệ Ô tô
74 Huỳnh Tấn Lộc 30/04/1998 Công nghệ Ô tô
75 Nguyễn Xuân Lộc 10/11/1999 Công nghệ Ô tô
76 Nguyễn Hoàng Nguyên Long 01/09/1999 Công nghệ Ô tô
77 Trần Quốc Lực 20/02/1998 Công nghệ Ô tô
78 Võ Tấn Lực 18/03/1999 Công nghệ Ô tô
79 Nguyễn Lưu Luyến 25/06/1998 Công nghệ Ô tô
80 Triệu Trần 20/06/1998 Công nghệ Ô tô
81 Thóng Hưng Mãn 07/10/1999 Công nghệ Ô tô
82 Nguyễn Hùng Mạnh 10/03/1993 Công nghệ Ô tô
83 Nông Đức Mạnh 15/10/1999 Công nghệ Ô tô
84 Võ Văn Mạnh 10/02/1999 Công nghệ Ô tô
85 Lê Văn Út Minh 04/05/1999 Công nghệ Ô tô
86 Mai Văn Minh 29/08/1999 Công nghệ Ô tô
87 Mai Văn Minh 29/08/1999 Công nghệ Ô tô
88 Nguyễn Đức Minh 17/06/1998 Công nghệ Ô tô
89 Nguyễn Tuấn Minh 21/10/1999 Công nghệ Ô tô
90 Phạm Đăng Minh 29/06/1999 Công nghệ Ô tô
91 Trần Bảo Minh 01/01/1999 Công nghệ Ô tô
92 Trần Hoàng Minh 19/01/1998 Công nghệ Ô tô
93 Nguyễn Hoàng Hải Nam 29/09/1999 Công nghệ Ô tô
94 Nguyễn Khoa Nam 13/12/1999 Công nghệ Ô tô
95 Nguyễn Phương Nam 07/11/1999 Công nghệ Ô tô
96 Phan Đức Nam 01/07/1998 Công nghệ Ô tô
97 Nguyễn Thanh Ngà 10/06/1999 Công nghệ Ô tô
98 Hồ Văn Nghĩa 18/12/1998 Công nghệ Ô tô
99 Nguyễn Trọng Nghĩa 10/01/1998 Công nghệ Ô tô
100 Hoàng Văn Nghiệp 09/05/1999 Công nghệ Ô tô
101 Đồng Xuân Ngọc 10/10/1999 Công nghệ Ô tô
102 Đỗ Trung Nguyên 30/12/1999 Công nghệ Ô tô
103 Trần Công Nguyên 23/08/1998 Công nghệ Ô tô
104 Lê Tân Nhân 10/01/1999 Công nghệ Ô tô
105 Phạm Xuân Trực Nhân 06/05/1999 Công nghệ Ô tô
106 Đặng Văn  Nhẫn 20/05/1999 Công nghệ Ô tô
107 Phan Văn Nhất 28/04/1999 Công nghệ Ô tô
108 Phan Đình Nhật 10/07/1999 Công nghệ Ô tô
109 Trần Thành Nhật 29/03/1999 Công nghệ Ô tô
110 Thái Thật Nhiên 26/04/1999 Công nghệ Ô tô
111 Vũ Văn Pha 22/10/1999 Công nghệ Ô tô
112 Trà Dương Phát 22/02/1999 Công nghệ Ô tô
113 Trịnh Đức Phát 22/04/1999 Công nghệ Ô tô
114 Lê Đình Phi 25/05/1999 Công nghệ Ô tô
115 Đinh Văn Phong 16/01/1999 Công nghệ Ô tô
116 Lê Hồng Phong 0'8/05/1999 Công nghệ Ô tô
117 Nguyễn Thành Phong 17/04/1999 Công nghệ Ô tô
118 Đỗ Xuân Phúc 06/08/1997 Công nghệ Ô tô
119 Đỗ Xuân Phúc 29/08/1997 Công nghệ Ô tô
120 Huỳnh Văn Phúc 06/08/1998 Công nghệ Ô tô
121 Đỗ Văn Phụng 19/05/1998 Công nghệ Ô tô
122 Mông Văn Phước 07/01/1999 Công nghệ Ô tô
123 Lê Hữu Phương 24/10/1995 Công nghệ Ô tô
124 Lê Thanh Phương 14/08/1999 Công nghệ Ô tô
125 Nguyễn Hồng Quân 29/07/1999 Công nghệ Ô tô
126 Phạm Hoàng Quân 09/03/1999 Công nghệ Ô tô
127 Đỗ Văn Quang 21/12/1999 Công nghệ Ô tô
128 Phạm Ngô Hoàng Quốc 01/05/1999 Công nghệ Ô tô
129 Phạm Ngọc Quyết 12/08/1999 Công nghệ Ô tô
130 Lê Minh Sang 22/08/1998 Công nghệ Ô tô
131 Nguyễn Cao Sang 03/04/1999 Công nghệ Ô tô
132 Võ Tấn Sang 13/05/1998 Công nghệ Ô tô
133 Đỗ trường Sơn 25/01/1999 Công nghệ Ô tô
134 Lê Hoài Sơn 05/10/1999 Công nghệ Ô tô
135 Lê Hồng Sơn 05/07/1999 Công nghệ Ô tô
136 Nguyễn Tiến Sơn 04/01/1999 Công nghệ Ô tô
137 Thân Văn Sơn 16/01/1999 Công nghệ Ô tô
138 Thân Văn Sơn 16/01/1999 Công nghệ Ô tô
139 Lê Hữu Tài 20/09/1999 Công nghệ Ô tô
140 Lê Minh Tài 19/06/1999 Công nghệ Ô tô
141 Nguyễn Chí Tâm 16/08/1999 Công nghệ Ô tô
142 Nguyễn Công Tâm 27/03/1999 Công nghệ Ô tô
143 Nguyễn Thanh Tân 10/11/1999 Công nghệ Ô tô
144 Tây 22/02/1998 Công nghệ Ô tô
145 Điểu Thắng 17/06/1998 Công nghệ Ô tô
146 Mang Đức Thắng 04/08/1999 Công nghệ Ô tô
147 Đỗ Chí Thanh 30/10/1999 Công nghệ Ô tô
148 Hồ Sĩ Thanh 15/07/1999 Công nghệ Ô tô
149 Nguyễn Hoàng Duy Thanh 04/03/1999 Công nghệ Ô tô
150 Nguyễn Văn Thanh 20/09/1999 Công nghệ Ô tô
151 Lê Quang Thành 03/05/1998 Công nghệ Ô tô
152 Huỳnh The 30/12/1999 Công nghệ Ô tô
153 Phạm Minh Thoại 20/10/1998 Công nghệ Ô tô
154 Hoàng Trung  Thông 20/07/1999 Công nghệ Ô tô
155 Lê Như Thuần 05/10/1999 Công nghệ Ô tô
156 Lê Minh Tiền 25/09/1999 Công nghệ Ô tô
157 Nguyễn Thanh Tình 20/02/1999 Công nghệ Ô tô
158 Dịp Tứ Toàn 22/04/1999 Công nghệ Ô tô
159 Lê Thanh Toàn 12/08/1999 Công nghệ Ô tô
160 Trần Đình Quốc Toàn 13/12/1999 Công nghệ Ô tô
161 Vi Văn Trí 01/06/1999 Công nghệ Ô tô
162 Cao Hữu Trọng 17/06/1998 Công nghệ Ô tô
163 Ngô Xuân Trung 29/04/1999 Công nghệ Ô tô
164 Đặng Quang Trường 19/05/1999 Công nghệ Ô tô
165 Trần Duy Trường 08/06/1999 Công nghệ Ô tô
166 Đỗ Văn 31/03/1999 Công nghệ Ô tô
167 Nguyễn Hữu 09/10/1999 Công nghệ Ô tô
168 Phạm Duy 18/02/1999 Công nghệ Ô tô
169 Trần Đức Tuân 04/01/1999 Công nghệ Ô tô
170 Dương Hoàng Tuấn 18/07/1998 Công nghệ Ô tô
171 Nguyễn Anh Tuấn 07/05/1998 Công nghệ Ô tô
172 Nguyễn Văn Tuấn 01/05/1999 Công nghệ Ô tô
173 Trần Ngọc Tuấn 20/07/1999 Công nghệ Ô tô
174 Vi Văn Tuấn 28/10/1999 Công nghệ Ô tô
175 Mai Thanh Tùng 22/06/1999 Công nghệ Ô tô
176 Nguyễn Ngọc Tùng 22/10/1999 Công nghệ Ô tô
177 Hoàng Văn Tường 04/05/1999 Công nghệ Ô tô
178 Nguyễn Mạnh Tường 05/10/1999 Công nghệ Ô tô
179 LỘC HỈN 27/11/1999 Công nghệ Ô tô
180 PHAN XUÂN VĂN 22/05/1999 Công nghệ Ô tô
181 Đặng Trương 09/08/1997 Công nghệ Ô tô
182 Nguyễn Văn 15/09/1998 Công nghệ Ô tô
183 Nguyễn Ngọc 15/01/1998 Công nghệ Ô tô
184 Nguyễn Quang 15/08/1999 Công nghệ Ô tô
185 Phạm Viết 04/05/1999 Công nghệ Ô tô
186 Đặng Thành Vương 01/07/1999 Công nghệ Ô tô
187 Hoàng Quang Vượng 15/12/1999 Công nghệ Ô tô
188 Bùi Anh Xuân 16/12/1999 Công nghệ Ô tô
189 Bùi Anh Xuân 16/12/1999 Công nghệ Ô tô
190 Y Zơn - Buôn  09/10/1999 Công nghệ Ô tô
191 Lâm Quang Yên 26/05/1999 Công nghệ Ô tô

 

* Ghi chú:

- Trường hợp thí sinh nào chưa có tên trong danh sách trúng tuyển hoặc thông tin chưa đúng vui lòng liên hệ số điện thoại (Thầy Hoàng): 0906895863 hoặc (Cô Hà): 0989343028.

- Cần biết thêm thông tin chi tiết về nghề Công nghệ ô tô, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0969448385 (Thầy Dương) - Trưởng khoa Công nghệ ô tô


.:Trở lại:.

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP