Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD151NH phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD151NH; Khóa 2015

 

Stt Họ Tên Năm  sinh   Thời hạn thẻ cũ  Số tiền phải nộp Giá trị thẻ mới
1 Nguyễn Thị Thanh Bình 27/09/1997  Đến ngày 30/9/2017  324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Nguyễn Thị Hằng 09/08/1997  Đến ngày 30/9/2017  439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Hồ Thị Mỹ Loan 12/11/1997  Đến ngày 30/9/2017  439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Lê Hữu Lộc 30/11/1997  Đến ngày 30/9/2017  324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Bùi Thị Phương Thảo 14/03/1997  Đến ngày 30/9/2017  439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Lê Thị Diễm Trang 24/02/1997  Đến ngày 30/9/2017  439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 09/09/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Tạ Nguyễn Xuân Hòa 02/10/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Nguyễn Văn Phận 21/04/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Lê Thị Kim Phụng 16/04/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Lương Phát Phước 07/04/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP