Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD151QM phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD151QM; Khóa 2015

 

Stt Họ Tên Năm  sinh
Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp Giá trị thẻ mới
1 Nguyễn Hoàng Kha 23/06/1997 Đến ngày 31/8/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Võ Hữu Thuần 20/10/1997 Đến ngày 31/8/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Cổ Long Bảo 21/03/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Nguyễn Minh Chiến 27/02/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Nguyễn Văn Hữu 12/02/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Trần Văn Nam 02/04/1994 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Nguyễn Lê Quang 23/08/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Nguyễn Văn Quý 25/12/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Cao Nguyễn Thanh Thuyên 29/09/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Nguyễn Tuân Biên 08/11/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Trịnh Quốc Sinh 15/04/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP