Danh sách học sinh, sinh viên. Nhóm 2 khóa 2017 phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN NỘP TIỀN BHYT BỔ SUNG NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 125/TB-CĐNCNCĐA, 01/9/2017)

  Nhóm 2, khóa 2017

 

Mức đóng: 29,250 đồng/ tháng x số tháng bổ sung (tùy theo thời hạn thẻ cũ).

- Nếu thời hạn thẻ cũ 30/09/2017: Đóng bổ sung: 88.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 31/10/2017: Đóng bổ sung: 59.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 30/11/2017: Đóng bổ sung: 30.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 31/12/2017: Không đóng bổ sung (trừ những học sinh,sinh viên chưa đóng lần đầu) 

 

Stt Họ đệm Tên Ngày sinh Nguyện
 vọng 1
Đã Nộp
khi nhập học
Số tiền
 phải nộp bổ sung
Ghi rõ thời hạn thẻ cũ
1 Nguyễn Thành Đạt 25/03/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
2 Nguyễn Tuấn 06/04/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
3 Triệu Văn Dương 17/01/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
4 Võ Minh Hậu 07/07/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
5 Nguyễn Long Hiếu 19/04/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
6 Nguyễn Đình Hiếu 16/10/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
7 Nguyễn Thái Hoàng 13/10/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
8 Nguyễn Phi Hùng 27/08/1998 Công nghệ ô tô               -      
9 Triệu Văn Hưng 23/05/1997 Công nghệ ô tô     351,000    
10 Nguyễn Quốc Khang 07/08/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
11 Nguyễn Văn Lâu 30/09/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
12 Phan Thanh Nam 30/07/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
13 Nguyễn Thanh Ngà 10/06/1999 Công nghệ ô tô               -      
14 Nguyễn Hữu Nghĩa 22/10/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
15 Phan Nguyễn Thanh Nguyên 28/05/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
16 Nguyễn Thế Nhật 23/09/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
17 Võ Tấn Phát 06/02/1998 Công nghệ ô tô               -      
18 Lê Thanh Phong 24/03/1997 Công nghệ ô tô     351,000    
19 Cao Minh Phong 10/04/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
20 Lê Thanh Phong 29/10/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
21 Võ Đức Quang 12/10/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
22 Tô Hữu Tấn 21/09/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
23 Đoàn Minh Thắng 14/11/1998 Công nghệ ô tô               -      
24 Hoàng Minh Thống 07/02/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
25 Cao Hữu Trọng 17/06/1998 Công nghệ ô tô               -      

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP