Danh sách học sinh, sinh viên lớp TC161NH1 phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: TC161NH1; Khóa 2016

 

STT Họ Tên Năm  sinh  Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp  Giá trị thẻ mới
1 Keo Thị Mỹ  Nhi 27/09/1999 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Lý Thị Sinh 01/01/1997 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Nguyễn Minh 02/09/2001 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Nguyễn Thị Kim Thanh 02/07/2001 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/06/2001 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Phạm Thị Minh Thư 05/04/2001 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Phạm Gia Vương 19/12/2001 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Trần Thị Như Quỳnh 28/03/2000 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Trần Thị Thúy Thương 19/06/1999 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Dương Minh Thư 28/09/2001 Đến ngày 30/11/2017    381,000   Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Phạm Văn Duy 02/05/2000 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
12 Lê Hoàng Thanh Phong 20/08/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
13 Nguyễn Nhật 16/10/2000 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
14 Ngô Thị Bích Chăm 08/02/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
15 Phạm Thị Hoàng Kim 06/06/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
16 Châu Hoàng Nghĩa 28/11/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
17 Phạm Thị Bảo Ngọc 09/07/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
18 Bùi Kim Nhã 10/10/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
19 Nguyễn Bảo Nhi 10/11/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
20 Bùi Nguyễn Đông Lệ Phương 20/01/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
21 Trần Bùi Bích Phượng 03/01/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
22 Thang Trung Tín 06/11/2000 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
23 Phan Nguyễn Thanh Tuấn 10/08/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
24 Nguyễn Hoàng  Tuấn 15/12/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
25 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 25/02/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
26 Lê Thị Hồng Thắm 31/05/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
27 Trần Quang Thịnh 04/02/2000 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
28 Nguyễn Thị Thanh Thủy 24/11/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
29 Lương Thanh Thúy 03/11/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
30 Cao Hoài Thương 11/12/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
31 Nguyễn Hà Anh 19/10/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
32 Trần Nguyễn Thảo Vy 17/07/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
33 Nguyễn Dương Triệu Vy 29/11/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
34 Lương Minh Uyển Vy 12/01/2001 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
35 Phạm Thị Dung 02/02/2000 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
36 Lê Trung Hãi 10/09/2001 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
37 Đặng Kim Ngân 29/12/2001 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP