Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD161OT2 phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD161OT2; Khóa 2016

 

STT Họ Tên Năm  sinh  Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp  Giá trị thẻ mới
1 Vy Văn Cường 15/06/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Phạm Tiến Hoàng 18/06/1996 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Hà Đỗ Hoàng 16/10/1994 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Nguyễn Tuấn Huy 14/03/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Trần Ngọc Hưng 23/02/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Lý Văn Nhà 17/06/1996 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Nguyễn Minh Tuấn 10/07/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Mai Quý Nam Thắng 14/10/1997 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Võ Đức Thắng 24/12/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Nguyễn Thế Trà 08/09/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Dương Quốc Trọng 09/03/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Đinh Ngọc Thế Anh 20/10/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Lê Quang Chương 24/10/1997 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Ngô Tiến Dũng 28/10/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
15 Đào Lê Duy 11/04/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Nguyễn Đức Lâm 24/09/1997 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Phạm Đức Long 29/03/1997 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
18 Lý Công Minh 29/11/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Giang Tý Nam 12/12/1996 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Nguyễn Hữu Nghĩa 10/06/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
21 Trần Minh Quang 25/11/1996 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
22 Nguyễn Hồng Sơn 06/05/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
23 Trương Văn 24/05/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
24 Cao Văn Tuấn 19/01/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
25 Chu Đình Thành 10/05/1997 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
26 Lương Minh Trí 31/12/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
27 Phạm Đức Hậu 18/10/1997 Đến ngày 31/10/2017    410,000   Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
28 Triệu Quốc Sáu 22/09/1996 Đến ngày 31/10/2017    410,000   Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
29 Phạm Văn Tuyên 06/06/1998 Đến ngày 30/11/2017    381,000   Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2018
30 Trần Thanh Toàn 09/02/1998 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
31 Nguyễn Thành Công 04/05/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
32 Phạm Trung Danh 18/07/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
33 Đỗ Văn Đạo 12/04/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
34 Nguyễn Phát Đạt 10/11/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
35 Trịnh Đình Dũng 28/12/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
36 Phạm Xuân Hùng 09/09/1995 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
37 Nguyễn Thành Khang 06/09/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
38 Doãn Văn Long 08/11/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
39 Nguyễn Hồng Phúc 11/09/1995 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
40 Hoàng Văn Tiến 03/09/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
41 Nguyễn Phước Vinh 23/12/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP