Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD161KS phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD161KS; Khóa 2016

 

STT Họ Tên Năm  sinh  Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp  Giá trị thẻ mới
1 Phạm Thị Thúy Liểu 25/09/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Vũ Thị Phương Linh 01/10/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Lê Vĩnh Lộc 14/12/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Đinh Thị Mai 04/08/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Trần Ngọc Huỳnh Như 18/02/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Bùi Thị Quỳnh Như 12/06/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Tạ Thị Oanh 11/01/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Mai Thanh Quyền 15/05/1997 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Nguyễn Văn Tâm 19/09/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/10/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Lê Thị Kim  Thoa 30/10/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Hồ Thị Lệ Thủy 26/04/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Nguyễn Thị Ngọc Trang 16/02/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Nguyễn Thanh Trúc 03/07/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
15 Nguyễn Thị Tường Vy 23/02/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 30/01/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Phạm Thị Thu Hương 02/03/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
18 Bùi Vinh Quang 28/03/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Phạm Thị Mỹ  Chi 07/12/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Nguyễn Thị Hồng Liên 21/12/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
21 Nguyễn Thị Phương Nhi 26/09/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
22 Nguyễn Lê  Phan 09/08/1998 Đến ngày 30/9/2017    324,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
23 Nguyễn Ngọc Thuyền 31/01/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
24 Huỳnh Thị Thủy  Tiên 02/07/1997 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
25 Đặng Thị Kim Yến 17/01/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
26 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 23/11/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
27 Hứa Thụy Mỹ  Nghi 21/08/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
28 Phan Thị Ngọc Thảo 06/11/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
29 Đoàn Huỳnh Ngọc Nữ 10/10/1997 Đến ngày 31/10/2017    333,000   Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
30 Phạm Võ Diễm Trinh 17/05/1998 Đến ngày 31/10/2017    410,000   Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
31 Trần Thị Thảo My 01/08/1998 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
32 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 27/12/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
33 Nguyễn Thị Tường Duy 12/03/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
34 Lê Yến Ly 28/02/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
35 Lô Thị Quyết 12/03/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
36 Lê Quang Trí 28/12/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
37 Thẩm Thu Uyên 23/11/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP