Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD161DC phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD161DC; Khóa 2016

 

STT Họ Tên Năm  sinh  Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp  Giá trị thẻ mới
1 Nguyễn Văn Bảo 28/07/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Trần Đức Chính 25/09/1997 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Trịnh Đức Danh 16/07/1997 Đến ngày 31/8/2017    353,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Phan Văn Dương 17/07/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Lê Phạm Thanh Đồng 20/11/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Nguyễn Nhật Hào 16/02/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Phạm Công Hậu 27/05/1997 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Vi Trung Hiếu 05/09/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Vũ Minh Hiếu 07/06/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Vũ Thanh Hùng 29/11/1997 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Nguyễn Đức Khải 10/11/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Nguyễn Thanh Lâm 06/05/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Nguyễn Hoàn Mản 28/10/1997 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Nguyễn Xuân Mạnh 28/10/1997 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
15 Nguyễn Đức Nam 14/02/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Hà Hữu Nghĩa  14/04/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Nguyễn Thái Nguyên 28/02/1997 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
18 Đỗ Huy Phát 18/01/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Nguyễn Hoàng Phong 23/10/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Lê Văn Phú 01/07/1996 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
21 Tạ Thanh Phúc 08/08/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
22 Lê Quang Phúc 07/08/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
23 Nguyễn Minh Quân 17/10/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
24 Đặng Văn Quốc 10/09/1997 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
25 Ngô Hoàng Sơn 10/01/1997 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
26 Trần Văn Tân 12/10/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
27 Hồ Minh Tiền 20/04/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
28 Nguyễn Thanh Toàn 22/12/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
29 Đoàn Hiếu Thắng 30/04/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
30 Trần Xuân  Dũng 24/10/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
31 Cao Hải  Đăng 12/07/1998 Đến ngày 30/9/2017    324,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
32 Đinh Xuân Đức 21/07/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
33 Lê Văn Hào 15/05/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
34 Lê Thanh Long 28/10/1997 Đến ngày 30/9/2017    324,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
35 Phạm Xuân Quang 10/04/1998 Đến ngày 30/9/2017    324,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
36 Trịnh Xuân Trường 01/10/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
37 Ngô Lỷ Hoài Dương 20/09/1998 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
38 Nguyễn Việt Hoàng 17/10/1998 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
39 Thuận Khánh Nguyên 27/11/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
40 Cao Thành Tiến 15/11/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP