Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD161CG phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD161CG; Khóa 2016

 

STT Họ Tên Năm  sinh  Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp  Giá trị thẻ mới
1 Võ Trung An 01/01/1997 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Trần Văn Bảo 22/02/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Trần Văn Duy 10/01/1997 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Nguyễn Tiến Đạt 10/04/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Trần Văn Hải 31/07/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Đỗ Ngọc Hải 30/04/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Trần Ngọc Hải 17/07/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Nguyễn Trọng Hoàng 26/09/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Nguyễn Văn Hoàng 07/11/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Nguyễn Nhật Huy 14/04/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Vũ Nguyễn Nhật Khang 26/07/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Nông Văn Khánh 23/09/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Nguyễn Duy Khương 02/09/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Hoàng Văn Long 01/06/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
15 Trần Bảo Ngọc 07/11/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Nguyễn Tấn Tài 12/08/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Bùi Duy Thạch 16/05/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
18 Nguyễn Đăng Thái 01/06/1997 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Trần Văn Thái 22/02/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Nguyễn Đạt Thắng 18/11/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
21 Dương Hoài Thương 19/06/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
22 Đoàn Võ Phi Truyền 11/02/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
23 Công Lâm Trường 13/08/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
24 Huỳnh Xuân Vương 02/01/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
25 Nguyễn Phước 08/04/1997 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
26 Yi Duy  Kha 23/06/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
27 Bùi Nhựt Linh 29/09/1998 Đến ngày 30/9/2017    324,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
28 Hoàng Văn Lộc 12/02/1997 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
29 Trần Văn Phong 01/08/1997 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
30 Phạm Thanh Quí 22/01/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
31 Vũ Đức Thắng 11/07/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
32 Trần Chí Hải 16/06/1998 Đến ngày 31/10/2017    333,000   Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
33 Lương Minh Phú 01/05/1998 Đến ngày 31/10/2017    333,000   Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
34 Nguyễn Đình Thành 16/01/1997 Đến ngày 31/10/2017    410,000   Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
35 Đặng Hoàng Anh Hào 16/01/1997 Đến ngày 30/11/2017    381,000   Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2018
36 Nguyễn Ngọc Tân 08/08/1998 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
37 Mai Thành Đạt 24/06/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
38 Nguyễn Trí Đức 15/12/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
39 Nguyễn Văn Dũng 22/06/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
40 Trương Bá Công Hiếu 06/04/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
41 Phan Huy Hoan 08/02/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
42 Nguyễn Văn Khương 08/09/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
43 Trương Phú Lợi 20/12/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
44 Hà Trọng Phúc 30/03/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
45 Trần Anh 26/09/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
46 Châu Bá Tước 01/01/1994 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
47 Lâm Vi 10/07/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
48 Lâm Vu 15/07/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP