Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD161CD phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD161CD; Khóa 2016

 

STT Họ Tên Năm  sinh  Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp  Giá trị thẻ mới
1 Nguyễn Quốc Dương 04/01/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Ngô Mạnh Hiếu 17/06/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Nguyễn Văn Huy 12/11/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Trần Văn Kiệt 01/04/1996 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Phạm Minh Quốc 01/09/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Lý Minh Sang 09/10/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Trần Tiến Thành 06/02/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Lý Văn Trường 09/08/1996 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Bùi Quang Huy 26/06/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Huỳnh Quốc  Nghĩa 18/06/1997 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Mai Văn Phúc 22/10/1997 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Lê Kim Chiến 30/08/1994 Đến ngày 31/10/2017    333,000   Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Lương Phan Trung Hậu 08/11/198 Đến ngày 31/10/2017    410,000   Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Trần Quốc Trạng 15/06/1997 Đến ngày 31/10/2017    410,000   Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
15 Nguyễn Thành Đạt 04/08/1995 Đến ngày 30/11/2017    381,000   Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Nguyễn Văn Dũng 22/09/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Nguyễn Đình Duy 26/07/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
18 Nguyễn Duy Hiếu 21/03/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng 29/07/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Võ Quang Huy 02/09/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
21 Trần Văn Lâm 09/11/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
22 Nguyễn Tuấn Linh 08/04/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
23 Bùi Đức Lợi 25/05/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
24 Hoàng Đình Mạnh 03/06/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
25 Huỳnh Văn Phương 14/08/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
26 Nguyễn Lâm Hàn Phương 04/01/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP