Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD151DT phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD151DT; Khóa 2015

 

Stt Họ Tên Năm  sinh
Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp Giá trị thẻ mới
1 Đặng Thị Thảo Xương 03/04/1997 Đến ngày 31/8/2017 315,000 Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Nguyễn Quốc Cường 17/05/1996 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Phạm Văn Đạo 29/06/1996 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Nguyễn Anh Đức 01/03/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Nguyễn Hương Giang 11/11/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Nguyễn Thị Cẩm Linh 16/01/1996 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Lê Phương Nam 11/02/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Nguyễn Văn Thiên 10/12/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Nguyễn Ngọc Thu 30/04/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Nguyễn Đức Tiến 25/02/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Nguyễn Thị Trang 21/01/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Đồng Dương Trung 10/05/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Trương Đức Trường 06/02/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Nguyễn Việt Cường 05/07/1992 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
15 Bùi Xuân Hải 30/10/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Nguyễn Thị Thanh Hiền 18/03/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/03/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
18 Vũ Văn Minh 21/11/1994 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Nguyễn Bích Nhi 06/05/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Lê Kim Tùng 15/09/1994 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP