Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD151DC phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD151DC; Khóa 2015

 

Stt Họ Tên Năm  sinh Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp Giá trị thẻ mới
1 Chương Hương Đức 24/05/1997 Đến ngày 31/8/2017 315,000 Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2017
2 Nguyễn Trung Hiếu 14/01/1997 Đến ngày 31/8/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Lường Phu Hỷ 06/04/1996 Đến ngày 31/8/2017 315,000 Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2017
4 Đạt Tấn Sang 21/11/1995 Đến ngày 31/8/2017 351,000 Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2017
5 Ừng Chánh Sầu 19/04/1996 Đến ngày 31/8/2017 315,000 Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2017
6 Trần Văn Tính 27/04/1997 Đến ngày 31/8/2017 315,000 Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2017
7 Ngô Minh Ý 08/06/1997 Đến ngày 31/8/2017 315,000 Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2017
8 Trương Phú Thi 20/05/1996 Đến ngày 31/10/2017 410,000 Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2017
9 Phan Đắc Dự 10/12/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Nguyễn Phúc Hậu 18/03/1994 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Hoàng Mạnh Hiếu 02/07/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Lê Minh Hưng 21/08/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Nguyễn Trung Kiên 01/03/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Lê Công Nguyên 01/06/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
15 Nguyễn Văn Quyết 22/10/1996 Đến ngày 30/9/2017 362,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Đặng Đồng Thuận 30/04/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Lằm Vĩnh Tín 09/08/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
18 Trương Thành Tịnh 18/07/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Trần Xuân Trường 29/10/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Lê Đặng Khánh Văn 08/12/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
21 Hoàng Đức Viễn 24/10/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
22 Năng Xuân Chiến 01/01/1994 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
23 Vũ Văn Dương 22/05/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
24 Trần Tất Hùng 15/10/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
25 Trần Trung Hưng 02/08/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
26 Ngô Hoài Khương 25/03/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
27 Phạm Văn Nam 24/12/1994 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
28 Mai Vũ Ngọc 12/07/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
29 Vũ Duy Tân 10/05/1991 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
30 Trần Quốc Toản 02/06/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
31 Phạm Nam Thiên Trí 26/12/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
32 Phú Văn Vin 30/08/1994 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP