Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD151CG1 phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018 Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD151CG1; Khóa 2015

 

Stt Họ Tên Năm sinh Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp  Giá trị thẻ mới
1 Ngô Đình Hùng 10/01/1997 Đến ngày 31/8/2017 315,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Trần Công Minh 10/09/1997 Đến ngày 31/8/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Mai Thanh An 05/06/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Phạm Ngọc Cương 02/01/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Nguyễn Ngọc Cường 08/01/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Nguyễn Văn Cường 07/12/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Nguyễn Văn Dũng 08/06/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Huỳnh Thanh Hiệp 05/08/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Đỗ Trung Hiếu 16/12/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Phạm Hữu Hùng 01/07/1996 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Huỳnh Bá Khương 11/11/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Nguyễn Văn Lợi 24/05/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Nguyễn Đình Luân 24/12/1991 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Nguyễn Công Luận 17/08/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
15 Vy Văn Lưu 01/03/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Sỹ Tấn Quân 22/01/1994 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Dương Minh Tiến 12/10/1996 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
18 Vi Văn Tiến 24/02/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Phạm Thanh Tuấn 14/10/1994 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Nguyễn Ngọc Trung 22/11/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
21 Trần Xuân 26/01/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
22 Hồ Phúc 29/06/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
23 Ngô Thành Vương 21/02/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
24 Bùi Quốc Cường 15/09/1995 Đến ngày 31/10/2017 410,000 Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
25 Nguyễn Trọng Nghĩa 22/03/1997 Đến ngày 31/10/2017 410,000 Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
26 Nguyễn Trung Cương 18/05/1997 Đến ngày 30/11/2017 381,000 Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2018
27 Hoàng Mạnh Đan 09/09/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
28 Phạm Lê Hiếu 07/02/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
29 Huỳnh Nguyễn Thành Tài 13/06/1994 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP