Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD151CD phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018 Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD151CD; Khóa 2015

 

Stt Họ Tên Năm sinh Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp Giá trị thẻ mới
1 Phạm Ngọc Hiệp 29/08/1997 Đến ngày 31/8/2017 351,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Đàng Văn Khôi 06/07/1996 Đến ngày 31/8/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Trịnh Minh Tài 07/03/1995 Đến ngày 31/8/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Trần Ngọc Toàn 09/12/1996 Đến ngày 31/8/2017 351,000 Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Nguyễn Thanh 05/07/1997 Đến ngày 31/8/2017 351,000 Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Phạm Ngọc Cương 08/03/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Nguyễn Quốc Chí 10/01/1995 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Phan Ngọc Đức 20/09/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Nguyễn Đình Đức 22/10/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Hà Nhật Hào 10/10/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Thân Khanh 09/01/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Lưu Chí Mẫn 01/02/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Mai Văn Sơn 18/11/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Nguyễn Đức Toàn 15/10/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
15 Phạm Anh Tuấn 05/01/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Hoàng Văn Thắng 22/04/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Nguyễn Thị Thương 20/08/1996 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018
18 Nguyễn Hoàng 14/07/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Bùi Hữu Đạt 01/01/1997 Đến ngày 30/11/2017 381,000 Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Nguyễn Duy Chính 25/08/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
21 Nguyễn Thanh Hải 27/03/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
22 Bùi Phước Lành 22/02/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
23 Dương Mạnh Linh 16/10/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
24 Dương Phụng 20/09/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
25 Lê Đức Anh Quỳnh 27/05/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
26 Lê Văn Thắng 02/01/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
27 Dương Quốc Thi 30/04/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP