Chức năng, nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính - Thiết bịNgày:15/06/2017

1. Chức năng

a) Tổ chức - Hành chính

   - Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và thực hiện công tác tổ chức; Kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; Thực hiện các chế độ chính sách, an toàn và bảo hộ lao động, y tế; Theo dõi, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, công tác an ninh trong trường;

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ công văn, tài liệu;

b) Quản trị - Thiết bị

Tham mưu, giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng quản lý toàn bộ cơ sở vật chất; Tổ chức tu sửa và sử dụng các công trình, thiết bị có hiệu quả trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất trong trường.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tổ chức

   -  Công tác Tổ chức nhân sự

   + Xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên. Thực hiện các chế độ chính sách, tổng hợp, theo dõi họat động của các đơn vị theo chương trình, kế hoạch làm việc. Tổ chức công tác bảo vệ an ninh trật tự trong trường;

   + Nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của trường;

   + Tham mưu xây dựng cơ cấu, chỉ tiêu nhân sự ở các đơn vị;

   + Tổ chức và phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch xây dựng, phát triển và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của trường;

   + Xây dựng quyết định việc bố trí, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với người lao động về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…;

   +Theo dõi việc thực hiện chấm công đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và công nhân viên trong toàn trường; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp tác phong trong môi trường sư phạm;

   + Quản lý, bổ sung dữ liệu và lưu trữ hồ sơ, lý lịch của giảng viên, nhân viên;

   + Theo dõi thống kê, báo cáo về số lượng chất lượng người lao động theo quy định;

  + Xét và cấp các lọai giấy tờ trong phạm vi quy định.

   -  Công tác thi đua khen thưởng

   + Tổng hợp, tổ chức theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch của trường, xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Trường;

   + Phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng của trường, chuẩn bị các thủ tục và theo dõi việc xét kỷ luật và khen thưởng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.

   + Phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định Thi đua-Khen thưởng của Cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường.

b)  Công tác hành chính-văn thư

 -  Quản lý con dấu của trường và các mộc tên của Hội đồng Quản trị, Ban giám hiệu, Đảng, Đoàn thể;

            - Thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ, tài liệu; tổng hợp thống kê phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo trường;

            -  Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của trường; đề xuất biện pháp, tổ chức thực hiện cải tiến thủ tục hành chính trong trường;

            - Xét và cấp các loại giấy tờ hành chính trong phạm vi quy định;

            - Tiếp khách đến liên hệ công tác, hướng dẫn khách đến các đơn vị, cá nhân liên quan;

            - Chuyển và nhận các bưu thiếp điện mừng trong giao dịch với các cá nhân trong và ngoài nước, tiếp nhận và chuẩn bị tặng phẩm hữu nghị;

            -  Thực hiện công tác: Mua văn phòng phẩm cho khối văn phòng; Cập nhật danh bạ điện thoại của các đơn vị và cá nhân trong trường; Theo dõi báo cơm, Chuẩn bị Hội trường, phòng họp để tổ chức các buổi lễ…;

            c) Công tác bảo vệ  an ninh trật tự

            - Quản lý đội bảo vệ trong công tác tuần tra, canh gác, kiểm tra người, tài sản và phương tiện ra vào trường;

            - Thực hiện bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng cháy chữa cháy trong môi trường sư phạm. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong trường chấp hành quy định về bảo vệ an ninh trật tự;

            - Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện bảo vệ tài sản và an ninh của nhà trường, đăng ký tạm trú, tạm vắng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên ở ký túc xá tại trường.

            d)  Công tác Y tế     

            - Quản lý hồ sơ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên (HSSV). Thực hiện và giải quyết các chế độ chính sách về bảo hiểm cho HSSV trong toàn trường;

            - Dự toán y tế phí, tổ chức việc mua sắm, bảo quản sử dụng phương tiện dụng cụ chuyên môn, quản lý việc mua và cấp phát thuốc men,..;

            - Giáo dục và tổ chức thực hiện các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh;

            - Phối hợp với các các đơn vị trong toàn trường thực hiện quản lý và tuyên truyền vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hộ và an toàn lao động;

            - Thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và giải quyết các chế độ, chính sách về bảo hiểm cho cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và HSSV.

            - Hàng ngày thực hiện việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường.

e)  Công tác quản trị

- Quản lý đất đai, nhà cửa và các kiến trúc khác bao gồm: phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng máy,... Quản lý việc sử dụng các tiện nghi trong các công trình nói trên;

- Lập kế hoạch và kiểm tra việc tu sửa nhà cửa, hệ thống điện, nước, quản lý sửa chữa các thiết bị của hệ thống thông tin, âm thanh phòng học;

- Điều hành công tác giữ gìn vệ sinh, môi trường trong khuôn viên trường;

f) Công tác thiết bị:

            - Cung cấp các thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường khi có sự chỉ đạo của Ban giám hiệu;

            - Tham mưu xây dựng kế hoạch, dự trù nhu cầu thiết bị, vật tư; theo dõi việc thực hiện các hợp đồng và các đơn đặt hàng mua sắm thiết bị;

- Mua sắm, bảo quản, phân phối và thu hồi các thiết bị;

            - Bảo quản thiết bị vật tư để đảm bảo yêu cầu của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất;

            - Cân đối, điều động các thiết bị vật tư giữa các đơn vị, đảm bảo sử dụng hợp lý, đạt hiệu quả cao;

            - Chịu trách nhiệm kiểm kê, kiểm tra, phân loại tài sản, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản hàng năm, kiểm kê đột xuất, kiến nghị thanh lý tài sản hư hỏng…;

            - Hỗ trợ  các đơn vị trong các vấn đề về sự cố máy tính, mạng nội bộ…

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Thông tin liên hệ:

Phòng TC-HC-TB - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An - Đường 30/4, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0650 3774.647

Email : phongtchc@dongan.edu.vn


.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP