Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài chínhNgày:10/06/2017

1. Chức năng
a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý về tài chính;
b) Thực hiện quản lý tài chính theo qui định tại nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của chính phủ và các thông tư, qui định có liên quan;
c) Thực hiện “ Quy chế chi tiêu nội bộ” đã ban hành.
 

2. Nhiệm vụ
a) Thực hiện quản lý thống nhất các khoản tài chính của trường; lập kế hoạch thu chi hàng tháng, quí, năm của trường;
b) Tổ chức thực hiện việc thu, chi các hoạt động kinh tế phát sinh; bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị; lập quyết toán quí, năm theo đúng qui định chế độ kế toán của nhà nước;
c) Tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thu, chi của tất cả các hoạt động kinh tế. Phối hợp cùng phòng Tổ chức hành chính - Thiết bị tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản thiết bị kỹ thuật, vật tư định kỳ theo qui định;
d) Tham mưu cho Hiệu trưởng việc quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng qui định các nguồn tài chính. Báo cáo định kỳ các nguồn tài chính hàng tháng cho Hiệu trưởng;
e) Xây dựng các qui định cụ thể về quản lý tiền vốn, thu chi tài chính nội bộ trong đơn vị đúng qui định;
f) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục tạm ứng, thu, chi, quyết toán thuế thu nhập cá nhân…theo đúng các qui định;
g) Phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi quá trình thực hiện và quyết toán các hợp đồng kinh tế;
h) Giao dịch với ngân hàng thực hiện việc đối chiếu thường xuyên số dư hàng tháng theo các qui định của ngân hàng;
i) Bảo quản kho quỹ tiền tệ của nhà trường và thực hiện kiểm quỹ theo quy định;
k) Quản lý, lưu trữ chứng từ, tài liệu kế tóan-tài chính;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.Thông tin liên hệ:

Địa chỉ : Phòng Tài chính - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An, đường 30/4, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 06503 774.649
Email : hongdiem@dongan.edu.vn

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP