TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1/tamnhin_10052019105854144_j5bipsgw.y4r.jpg

 

 

TẦM NHÌN 

Đến năm 2020, Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trở thành trường chất lượng cao, từng bước ngang tầm với các trường tiên tiến trong khu vực và quốc tế; Đồng thời phát triển thành trường đại học.

 

SỨ MẠNG 

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội; thực hiện nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An xác định các giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của từng thành viên trong Nhà trường như sau :

  • Tinh thần trách nhiệm
  • Năng lực nghề nghiệp
  • Năng động, sáng tạo
  • Chất lượng, hiệu quả

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học nhằm mang đến cho học sinh, sinh viên những điều kiện tốt nhất để phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội.

 
 
Đăng ký
1