Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh, sinh viên trong học kỳ I, năm học 2016 – 2017

 

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNC ĐỒNG AN

  Số: 147 /TB-CĐNCNCĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Bình Dương, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh, sinh viên

trong học kỳ I, năm học 2016 – 2017

 

I. MỨC THU HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC.

1. Học phí của học kỳ I:

     - Đối với hệ Cao đẳng:  4.000.000 đồng/sinh viên.

     - Đối với hệ Trung cấp:  3.500.000 đồng/sinh viên.

2. Học phí học bổ sung kiến thức và học lại: Căn cứ theo số giờ môn học, mô-đun mà sinh viên phải học theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Quy định thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 226/QĐ-CĐNCNCĐA ngày 12/10/2013 của Hiệu trưởng.

3. Bảo hiểm Y tế (bắt buộc):

     - Đợt 1: đối với Thẻ có giá trị từ ngày 01/9/2016 đến 31/08/2017.

     - Đợt 2: đối với Thẻ có giá trị từ ngày 01/10/2016 đến 30/09/2017.

     - Đợt 3: đối với Thẻ có giá trị từ ngày 01/11/2016 đến 31/10/2017.

                                     Mức phí: 458.000 đồng/sinh viên/năm.

     - Đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo: Yêu cầu học sinh, sinh viên phô tô Thẻ bảo hiểm nộp cho Phòng Y tế.

4. Bảo hiểm tai nạn: 88.000 đồng/sinh viên/năm.

     - Đợt 1: đối với Thẻ có giá trị từ ngày 05/09/2016 đến 04/09/2017.

     - Đợt 2: đối với Thẻ có giá trị từ ngày 01/10/2016 đến 30/09/2017.

     - Đợt 3: đối với Thẻ có giá trị từ ngày 01/11/2016 đến 31/10/2017.

5. Áo đồng phục: 115.000 đồng/cái (Sinh viên có thể không đăng ký mua nếu Áo đồng phục trước đây còn sử dụng tốt cho năm học mới).

6. Ký túc xá (nếu ở): 250.000 đồng/tháng/sinh viên (x 5 tháng) = 1.250.000 đồng

II. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN THU.

1. Phương thức thu: Sinh viên nộp tiền trực tiếp tại Phòng Tài chính.

2. Thời gian thu:

     - Học phí học kỳ I và các khoản tiền (Áo đồng phục, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn): Nộp trong tháng đầu của học kỳ 1 (từ ngày 15/08/2016 đến 10/09/2016).

     - Ký túc xá: Nộp ngay sau khi ký hợp đồng.

     - Học phí học bổ sung kiến thức và học lại: Nộp trong 02 ngày khi Khoa/Bộ môn công bố danh sách.

3. Thời gian gia hạn nộp học phí:

     - Đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn gia hạn thời gian nộp học phí phải làm đơn (theo mẫu) nộp tại Phòng Tài chính trước ngày hết hạn thu học phí 01 tuần.

     - Phòng Tài chính tổng hợp danh sách trình Ban Giám hiệu xét duyệt. Kết quả được thông báo tại Phòng Tài chính và tại các Khoa/Bộ môn quản lý sinh viên.

 

III. XỬ LÝ VI PHẠM.

     Nếu học sinh, sinh viên không thực hiện nghĩa vụ nộp học phí theo đúng thời gian trên sẽ bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách, cấm thi kiểm tra đến mức đình chỉ học tập.

     Yêu cầu Trưởng các Khoa/Bộ môn thực thuộc triển khai thông báo này đến các giáo viên chủ nhiệm để phổ biến trực tiếp cho học sinh, sinh viên được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                      

 -  Các đơn vị;

 -  BGH “để chỉ đạo”;

 -  Lưu: TCHC-TB, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

Trần Hữu Lịch

 

                                                                                             

                                                                    


Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE ĐỒNG AN

Video clip
Instagram Facebook Youtube Google