Thông báo V/v tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2018

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BÌNH DƯƠNG                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                                                Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

      CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

                    Số: 02/CĐ                                                                                        Bình Dương, ngày 24 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO
(Về việc tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2018)


Kính gởi: Toàn thể đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An

Căn cứ văn bản hướng dẫn số 437/HD-CĐGD của Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở hết nhiệm kỳ năm học 2015 – 2016;

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo thống nhất của Ban giám hiệu và Chủ tịch Công đoàn trường về kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An nhiệm kỳ 2015 - 2018;

Nay Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An thông báo đến toàn thể đoàn viên Công đoàn về việc tổ chức Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 – 2018 như sau:

1. Địa điểm và thời gian

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Công nghệ cao CNC.

- Thời gian: Thứ 5, Ngày 29/10/2015, bắt đầu từ lúc 8h30 giờ sáng.

2. Thành phần tham dự

- Toàn thể đoàn viên trong trường.

Kính đề nghị toàn thể đoàn viên tham dự đầy đủ, nghiêm túc thực hiện theo giờ giấc đã quy định và có tinh thần trách nhiệm cao để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:                                                                       TM. BAN CHẤP HÀNH

- Ban giám hiệu (báo cáo);                                                   CHỦ TỊCH

- Các tổ công đoàn (thông báo).                                             (Đã ký)

                                                                                                                       Nguyễn Thanh Thuận        


Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE ĐỒNG AN

Video clip
Instagram Facebook Youtube Google