Niên giám Thống kê giáo dục 2009 -2013

Niêm giám Thống kê Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An năm 2009 - 2013.

Profile tiếng Việt

DAP được đầu tư cơ sở vật chất khá đầy đủ và hiện đại, hơn nữa chú trọng liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, kể cả nội dung đào tạo, thực tập, thực hành và cơ hội việc làm khi sinh viên ra trường.


Trang: 1