Cử nhân thực hành Tài chính doanh nghiệp


Giới thiệu

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng được xây dựng theo hướng chuyên sâu vào lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp. Khi tốt nghiệp, các cử nhân có thể thực hiện các phân tích tình hình tài chính, tham mưu trong việc đưa ra các quyết định tài chính quan trọng, thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính cần thiết, thực hiện cơ cấu tài chính và tái cơ cấu tài chính.

Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp có thể đảm nhận các công việc liên quan đến lĩnh vực Quản trị Tài chính – Kế toán, Kinh doanh tiền tệ,  Kinh doanh chứng khoán và đầu tư tại các tổ chức sau:

 +Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế.
 +Các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính như: bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư, bất động sản, quỹ đầu tư...