Kỹ sư thực hành Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh


1. V kiến thc:

 +Trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống tủ lạnh, điều hòa không khí, hệ thống lạnh công nghiệp như: (kho lạnh, nhà máy nước đá)  và máy lạnh ôtô.

 +Mô t được cu to ca các thiết b trong các h thng: t lnh, điu hòa không khí, h thng lnh công nghip như: (kho lnh, t đông, nhà máy nước đá…) và máy lnh ôtô.

 +Phát hin, chn đoán và phân tích được các nguyên nhân ca nhng hin tượng  hư hng trong quá trình vn hành và s dng các thiết b lnh như: t lnh, điu hòa không khí, h thng lnh công nghip và máy lnh ôtô,… t đó đưa ra các gii pháp khc phc.

2. V k năng 

 +La chn được các thiết b đ thay thế cho h thng lnh gia dng và công nghip.

 +Sa cha, bo trì bo dưỡng các thiết b trong: T lnh; H thng máy điu hòa không khí (1 cm, 2 cm như: treo tường treo trn, âm trn và áp trn… h thng điu hòa không khí trung tâm); H thng lnh công nghip; Máy lnh ôtô.

 +Lp đt được h thng máy điu hòa không khí (1 cm, 2 cm như: treo tường, treo trn, âm trn, áp trn và h thng điu hòa không khí trung tâm), h thng lnh công nghip, máy lnh ôtô.

 +Thiết kế và lp đt được các hê thng t đng điu khin trong h thng lnh công nghip thông dng.

 +Vn hành được các hê thng lnh công nghip.

 +Trình bày được s nht ký vn hành ca h thng lnh, đng thi viết được báo cáo k thut.

 4. V trí và kh năng công tác sau khi tt nghip:

  +Làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp chế biến hải sản, nhà máy đông lạnh,…

 +Có th đm nhn công vic thi công các h thng lnh, điu hòa không khí,…theo yêu cu ti các công ty, công trình.

 +Có th t thành lp cơ s sa cha, bo dưỡng, lp đt… v h thng lnh gia dng và công nghip.