Thông báo V/v thu học phí và các khoản thu trong học kì II, năm học 2014 - 2015


 

Nhà trường thông báo về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh, sinh viên trong học kỳ II, năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:

 

I. MỨC THU HỌC PHÍ

1. Học phí của học kỳ II:

     - Đối với hệ Cao đẳng khóa 2014:  3.750.000 đồng/sinh viên.

     - Đối với hệ Cao đẳng khóa 2012, 2013: 3.500.000 đồng/sinh viên.

     - Đối với hệ Trung cấp (lớp Điện công nghiệp): 3.000.000 đồng/học sinh.

 

2. Học phí học bổ sung kiến thức và học lại: căn cứ theo số giờ môn học, mô đun mà sinh viên phải học theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Quy định thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 226/QĐ-CĐNCNCĐA ngày 12/10/2013 của Hiệu trưởng.

 

3. Ký túc xá (nếu ở): 250.000 đồng/tháng x 5 tháng = 1.250.000 đồng

 

II. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN THU

1. Phương thức thu: sinh viên nộp tiền trực tiếp tại Phòng Tài chính.

 

2. Thời gian thu:

     - Học phí học kỳ II: nộp từ ngày 02/3/2015 đến 28/3/2015.

     - Học phí học bổ sung kiến thức và học lại: nộp trong vòng 3 ngày kể từ khi Khoa/Bộ môn công bố danh sách học.

     - Ký túc xá: nộp ngay sau khi ký hợp đồng.

 

3. Thời gian gia hạn nộp học phí:

     - Đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn gia hạn thời gian nộp học phí phải làm đơn (theo mẫu) nộp tại Phòng Tài chính trước ngày hết hạn thu học phí 7 ngày.

     - Phòng Tài chính tổng hợp danh sách trình Ban Giám hiệu xét duyệt. Kết quả được thông báo tại Phòng Tài chính và tại các Khoa/Bộ môn quản lý sinh viên.

 

III. XỬ LÝ VI PHẠM

     - Nếu học sinh, sinh viên không thực hiện nghĩa vụ nộp học phí theo đúng thời gian trên sẽ bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách, cấm thi kiểm tra đến đình chỉ học tập 1 năm học.

     - Đề nghị Trưởng các Khoa/Bộ môn trực thuộc triển khai thông báo này đến các giáo viên chủ nhiệm để phổ biến trực tiếp cho học sinh, sinh viên được biết và thực hiện.