Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện công tác đối ngoại trong quan hệ quốc tế cũng như quan hệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong nước, các doanh nghiệp.

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP