Phòng Tài chính

Yêu cầu Trưởng các Khoa/Bộ môn thực thuộc triển khai thông báo này đến các giáo viên chủ nhiệm để phổ biến trực tiếp cho học sinh, sinh viên được biết và thực hiện.

Yêu cầu Trưởng các Khoa/Bộ môn thực thuộc triển khai thông báo này đến các giáo viên chủ nhiệm để phổ biến trực tiếp cho học sinh, sinh viên được biết và thực hiện.

Nhà trường thông báo về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh, sinh viên trong học kỳ II, năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:

Trang: 1


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP