Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

(Từ 05/3/2018 đến 10/3/2018)

 Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 05/3/2018

Xuất phát lúc 04:00

Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh tại Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bình Phước

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.CTHSSV: C.Châm

- P.QTTB-VT: A.Quân

- K.Cơ Khí: T.Hưng B

- K.Điện: T.Toàn

- BM.CNTT: T.Duy

- BM.CNOT: T.Hiệp

- 06 sinh viên

- Lái xe: A.Chương (xe 16 chỗ)

Bù Gia Mập, Bù Đốp Bình Phước

07:30

Chào cờ buổi sáng

- Toàn thể nhân viên

- Toàn thể giảng viên(trừ những Thầy, Cô có giờ dạy, sinh hoạt lớp chiều thứ 2)

- Các em học sinh, sinh viên có giờ học trong sáng thứ 2.

Sân giảng đường A

15:45

Chào cờ buổi chiều

- Các giảng viên có giờ dạy, giờ sinh hoạt lớp chiều thứ 2

- Các em học sinh, sinh viên có giờ học chiều thứ 2.

Sân giảng đường A

Dự kiến 08:00

Khai giảng lớp học hải quan

Phòng TCHC phối hợp với Phòng QTTB-VT hỗ trợ Trường Hải quan Việt Nam tổ chức khai giảng lớp học hải quan

Trung tâm CNC

Thứ Ba 06/3/2018

Xuất phát lúc 05:30

Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh tại Lộc Ninh, Bình Phước

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.CTHSSV: A.Thành

- P.QTTB-VT: A.Quân

- K.Cơ Khí: T.Hưng

- K.Điện: T.Thảo

- BM.KTDN: C.Thùy

- BM.CNOT: T.Hiệp

- 06 sinh viên

- Lái xe: A.Chương (xe 16 chỗ)

Lộc Ninh, Bình Phước

14:00 Họp chi bộ Toàn thể Đảng viên Chi bộ, cảm tình Đảng (được Chi bộ xét viết lý lịch). Phòng họp C

Thứ Tư 07/3/2018

08:00

Họp giao ban tháng 3

- Ban giám hiệu: T.Khoa, T.Định

- Giám đốc Tài chính

- Trưởng, phó Phòng/Khoa

- Các Trưởng Bộ môn

- Bí Thư Đoàn thanh niên

- Chủ tịch Công đoàn

- Ban quản lý ký túc xá (A.Hách)

Phòng họp A

Thứ Năm 08/3/2018

Xuất phát lúc 04:30

Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh tại Bù Đăng, Bình Phước

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.CTHSSV: A.Hoàng

- P.QTTB-VT: A.Quân

- K.Cơ Khí: T.Thanh

- K.Điện: T.Đông

- BM.QTKS-NH: C.Xuân

- BM.CNOT: T.Hiệp

- 06 sinh viên

- Lái xe: A.Chương (xe 16 chỗ)

Bù Đăng, Bình Phước

Thứ Sáu 09/3/2018

Xuất phát lúc 05:30

Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh tại Bù Đăng, Bình Phước

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.CTHSSV: C.Châm

- P.QTTB-VT: A.Quân

- K.Cơ Khí: T.Hoài

- K.Điện: T.Quân

- BM.CNTT: C.Hường

- BM.CNOT: T.Hiệp

 - 06 sinh viên

- Lái xe: A.Chương (xe 16 chỗ)

Bù Đăng, Bình Phước

Thứ Bảy 10/3/2018

Xuất phát lúc 05:30

Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh tại Bù Đốp, Bình Phước

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.CTHSSV: A.Hoàng

- P.QTTB-VT: A.Quân

- K.Cơ Khí: T.Hưng

- K.Điện: T.Dũng

- BM.QTKS-NH: C.Nghiêm

- BM.CNOT: T.Hiệp

- 06 sinh viên

- Lái xe: A.Chương (xe 16 chỗ)

Bù Đốp, Bình Phước

Ghi chú:

- Các Phòng : CTHSSV, TS-TT, Đào tạo, KĐCL-KT triển khai làm báo cáo theo công văn số 317/TCGDNN-ĐTCQ, 23/02/2018

- Phòng Tuyển sinh - Truyền thông cung cấp thông tin ngành nghề đào tạo cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo công văn số 256/TCGDNN-VP, 01/02/2018 trước ngày 05/3/2018. 

                                                                     

                                                                                            Bình Dương, ngày 02 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Q. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ThS. Phạm Tấn Khoa

 

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Lần 1, ngày 06/3/2018

 

 Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Sáu 09/3/2018

10 :00

Họp Tuyển sinh năm 2018

(Phòng TS-TT chuẩn bị Nội dung để báo cáo.) 

- CT HĐQT: Th. Lân

- Ban Giám hiệu

- GĐTC: C. Thanh

- P.ĐT: A. Sơn, A. Thuận

- CT HSSV: A.Thành, A.Hoàng

- Phòng TS-TT

-  P.ĐN: A.Sơn

- Các Trưởng/Phó khoa, Bộ môn: Th. Hưng, Th.Hoài, Th.Dũng; Th.Dũng, Th.Hoanh, Th.Đông; Th.Duy; C. Thuỳ; C. Quế; Th. Hiệp; C.Oanh.

Phòng họp A

Lần 2, ngày 07/3/2018:

Hủy lịch đi tuyển sinh vào lúc 05h30, ngày 09/3/2018 tại tỉnh Bình Phước.

Lần 3, ngày 08/3/2018:

Thứ Sáu 09/3/2018

14 :00

Họp Tuyển sinh năm 2018

(Phòng TS-TT chuẩn bị Nội dung để báo cáo.) 

- CT HĐQT: Th. Lân

- Ban Giám hiệu

- GĐTC: C. Thanh

- P.ĐT: A. Sơn, A. Thuận

- CT HSSV: A.Thành, A.Hoàng

- Phòng TS-TT

-  P.ĐN: A.Sơn

- Các Trưởng/Phó khoa, Bộ môn: Th. Hưng, Th.Hoài, Th.Dũng; Th.Dũng, Th.Hoanh, Th.Đông; Th.Duy; C. Thuỳ; C. Quế; Th. Hiệp; C.Oanh.

Phòng họp A

Các tuần khác