Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

(Từ 26/02/2018 đến 03/3/2018)

 Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Tư 28/02/2018

10:00

Họp về hướng nghiệp

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TSTT

- P.CTHSSV: T.Thành, A.Hoàng, C.Châm

- P.ĐT: T.Thuận, T.Sơn

- P.QTTB: A.Quân

- BM.CNOT: T.Hiệp, T.Phong

- K.Điện:  T.Dũng, T.Quân, T.Đông, T.Toàn

- K.Cơ khí: T.Hưng, T.Hoài, 

- BM.QTKSNH: C.Nghiêm

Phòng họp A

Thứ Năm 01/3/2018

08:30

Họp triển khai làm báo cáo và chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm tra của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo Công văn số 317/TCGDNN-ĐTCQ, 23/02/2018.

- BGH: T.Khoa

- P.ĐT: A.Thuận, A.Sơn

- P.CTHSSV: A.Thành

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.KĐCL-KT: A.Phường, C.Hà

- P.TCHC: C.Như

Phòng họp B

Thứ Bảy 03/3/2018

08:00

Cúng đầu năm 

 

- Chủ tịch HĐQT: T. Lân

- Ban giám hiệu: T.Khoa, T.Định

- Toàn thể giảng viên, Nhân viên

 

DAP

10:00 Họp mặt đầu năm toàn trường

- Chủ tịch HĐQT: T. Lân

- Ban giám hiệu: T.Khoa, T.Định

- Toàn thể giảng viên, Nhân viên
Phòng họp A

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                             Q. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             ThS. Phạm Tấn Khoa

 

Các tuần khác