LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Từ ngày 01/01/2018-07/01/2018

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

Sáng

Nghỉ lễ

 

 

Chiều

Nghỉ lễ

 

 

Thứ 3

Sáng

- Làm việc tại phòng

- T. Sơn

- C. Chinh

DAP

Chiều

- Làm việc tại phòng

- T. Sơn

- C. Chinh

DAP

Thứ 4

Sáng

- Làm việc tại phòng

- T. Sơn

- C. Chinh

DAP

Chiều

- Làm việc tại phòng

- C.Chinh

DAP

Thứ 5

Sáng

- Đi công tác Công ty Bosch

- Làm việc tại phòng

- T. Sơn

- C. Chinh

KCN LT

DAP

Chiều

- Làm việc tại phòng

- T. Sơn

- C. Chinh

DAP

Thứ 6

Sáng

- Họp cuối tháng

- Làm việc tại phòng

- T. Sơn

- C. Chinh

DAP

Chiều

- Làm việc tại phòng

- T. Sơn

- C. Chinh

DAP

Thứ 7

Sáng

- Làm việc tại phòng

- T. Sơn

- C. Chinh

DAP

Chiều

- Làm việc tại phòng

- C.Chinh

DAP

                                   Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2018


.:Trở lại:.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP