LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

(Từ 11/12/2017 đến 16/12/2017)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 14/8/2017

Sáng

Dạy môn tin học nhóm 1

T.Duy

A315

 

 

 

Sinh hoạt lớp 09 CNTT

Dạy môn THVP (09 CNTT)

C.Linh

A309

 

 

 

 

Chiều

Dạy môn CNMKD (CD151QM)

c. Linh

A309

 Sinh hoạt lớp CD161QM

 T.Quí

A405

Sinh hoạt lớp CD151QM

C.Hường

A308

 

 

 

Thứ Ba 15/8/2017

 

 

Sáng

 

 

 

Dạy môn tin học nhóm 5

T.Duy

A309

 

 

 

Chiều

 Làm việc

T.Duy

A303

Dạy THƯDTKD (CD161KS_2)

C.Linh

A315

Dạy môn tin học nhóm 4

T.Quí

A308

 

 

 

 

 

 

Thứ tư 16/8/2017

 

 

Sáng

Làm việc

T.Duy

A303

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

- Dạy môn Thiết kế web cơ bản

T.Duy

 

- A309

Dạy môn Mạng nâng cao

C.Hường

A308

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 17/8/2017

Sáng

 

 

 

 

Dạy môn THVP (09 CNTT)

C.Linh

A309

Dạy môn Tin học nhóm 7

C.Hường

A308

08:30-17:00 Làm việc với Công ty phần mềm quản lý Thiên Hà Số

Dạy môn tin học nhóm 5

T.Duy

 

- Ph.B

- A309

  

 

Chiều

 Làm việc 

T.Duy

A303

Dạy THƯDTKD (CD161KS_1)

C.Linh

A315

Dạy môn tin học nhóm 4

T.Quí

A308

Dạy môn BTHTM

C.Hường

A308

Thứ Sáu 18/8/2017

 

 

Sáng

- Dạy môn tin học nhóm 1 

T.Duy

A315

Dạy môn CSDL lớp 09CNTT

C.Hường

A309

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

- Dạy môn thiết kế website nâng cao 

T.Duy

- A309

 

 

 

 

 

 

Làm việc

T.Quí

A303

Thứ Bảy 19/8/2017

Sáng

Đại hội Công đoàn cơ sở

GVBM

Hội trường TTCNC

Dạy môn TKXDMLAN

T.Quí

A305

 

 

 

 

 

 

Chiều

Dạy môn QLTBNV

T.Quí

A305

Dạy môn BTHTM

C.Hường

A308

 

 

 

 

 

 


.:Trở lại:.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP