Chương trình đào tạo hệ cao đẳng Quản trị Nhà hàng Ngày:21/06/2015

PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG
Nghề :  Quản trị nhà hàng
                 
TT Mã MH,MĐ Tên môn học, mô đun đào tạo Thời gian đào tạo Thời gian của môn học, mô đun (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số LT TH TT
1 00403 Giáo dục quốc phòng -
An ninh
1 I 75 58 17 0
2 00304 Pháp luật 1 I 30 21 9 0
3 00503 Giáo dục thể chất 1 1 I 30 2 28 0
4 04641 Tin học 1 I 75 17 58 0
5 00121 Anh văn 1 1 I 60 30 30 0
6 156100 Tổng quan du lịch 1 I 30 30 0 0
7 258100 Kỹ thuật tỉa rau củ, trang trí trái cây 1 I 60 15 30 15
8 156103 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong du lịch 1 II 75 30 30 15
9 156104 Quản trị học 1 II 45 10 20 15
10 256109 Marketing du lịch 1 II 45 15 30 0
11 256110 An ninh an toàn trong khách sạn nhà hàng  1 II 30 10 20 0
12 00504 Giáo dục thể chất 2 1 II 30 2 28 0
13 00122 Anh văn 2 1 II 60 30 30 0
14 258103 Nghiệp vụ chế biến điểm tâm,
tráng miệng
1 II 120 20 100 0
15 258101 Thực hành nghiệp vụ 1 1 II 300 30 90 180
16 00123 Anh văn 3 2 I 60 30 30 0
17 258116 Nghiệp vụ chế biến món ăn Á 2 I 120 20 100 0
18 156108 Tin học ứng dụng trong
kinh doanh
2 I 45 10 35 0
19 256113 Nghiệp vụ thanh toán 2 I 45 5 25 15
20 258113 Nghiệp vụ lễ tân  2 I 75 45 30 0
21 156106 Quản lý chất lượng dịch vụ 2 I 45 30 15 0
22 258105 Nghiệp vụ  Bàn 2 I 240 20 100 120
23 00207 Chính trị  2 I 90 60 30 0
24 258104 Kỹ thuật trang trí,
cắm hoa
2 II 30 15 15 0
25 258117 Nghiệp vụ chế biến món ăn Âu 2 II 120 20 100 0
26 258106 Tiếng Anh chuyên ngành 1 2 II 225 30 60 135
27 256116 Quản trị nguồn nhân lực 2 II 45 10 20 15
28 258102 Văn hóa ẩm thực 2 II 45 15 30 0
29 258108 Thực hành nghiệp vụ 2 2 II 320 0 120 200
30 258107 Chế biến và bảo quản thực phẩm 3 I 90 30 60 0
31 258109 Tổ chức sự kiện 3 I 90 30 60 0
32 258110 Tiếng Anh chuyên ngành 2 3 I 225 30 60 135
33 258111 Nghiệp vụ Bar 3 I 120 20 100 0
34 258112 Xây dựng thực đơn 3 I 45 30 0 15
35 258114 Quản trị kinh doanh nhà
 hàng
3 I 90 15 30 45
36 358115 Thực tập tốt nghiệp 3 II 520 45 390 85
37   Tập sự làm việc 3 II 0 0 0 0
    Tổng giờ      3750 830 1930 990

.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP